Reglement van de wedstrijd “Kies voor groene stroom en win!”

  Artikel 1: De Organisator en definities

  1.1 De Organisator. De vzw Greenpeace Belgium, met als maatschappelijke zetel Haachtsesteenweg 159 te 1030 Brussel en als ondernemingsnummer 0424.496.447, organiseert in overeenstemming met haar statuten een online wedstrijd in het kader van haar campagne rond het klassement van stroomleveranciers, met als doel het aanzetten van particuliere consumenten om over te stappen naar een Aanbevolen stroomleverancier. Het gaat om een gratis wedstrijd die online beschikbaar is via de webpagina’s https://www.mijngroenestroom.be en https://vergelijken.mijngroenestroom.be, van 28 september 2018 om 9u00 uur tot 30 november 2018 om 23u59.

  De vzw Greenpeace Belgium wordt hierna “de Organisator” genoemd.

  1.2 De Aanbevolen leverancier. De stroomleverancier die minstens een score van 15/20 behaalt in het Greenpeace klassement van stroomleveranciers van 2018, en hierbij geen negatieve badge voor investeringen in fossiele en/of nucleaire energie krijgt, wordt hierna “de Aanbevolen leverancier” genoemd.

  Wordt ook beschouwd als Aanbevolen leverancier: Wase Wind, met een score van 20/20 maar niet opgenomen in het Greenpeace klassement van stroomleveranciers van 2018 omwille van zijn beperkte leveringsgebied.

  1.3 De Peter/Meter. Iedereen die wil deelnemen aan de wedstrijd door anderen te overtuigen over te stappen naar een Aanbevolen leverancier, en voldoet aan de onderstaande in dit reglement beschreven voorwaarden, wordt hierna “de Peter/Meter” genoemd.

  1.4 De Overstapper. Iedereen die wil deelnemen aan de wedstrijd door zelf over te stappen naar een Aanbevolen leverancier, met inbegrip van hij die nog geen stroomleverancier heeft, en voldoet aan de onderstaande in dit reglement beschreven voorwaarden, wordt hierna “de Overstapper” genoemd.

  1.5 De Deelnemer. De Peter/Meter en de Overstapper worden hierna samen “de Deelnemer” genoemd.

  1.6 De Winnaar. De Deelnemer die voldoet aan de modaliteiten voorzien in artikelen 2 en 4 van dit reglement en die alle regels van dit reglement naleeft, wordt hierna “de Winnaar” genoemd.

  1.7 De Hoofdprijs. De prijs bestaat uit 1 jaar groene stroom geleverd door een Aanbevolen leverancier naar keuze van die Winnaar, volgens de modaliteiten voorzien in artikel 6 van dit reglement, en wordt hierna “de Hoofdprijs” genoemd.

  1.8 Het EAN-nummer. De deelname aan de wedstrijd is verbonden aan, en het vervullen van de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd worden gecontroleerd op basis van, het unieke EAN-nummer per aansluitingspunt voor elektriciteit, hierna “het EAN-nummer” genoemd.

  1.9 De Overstap. Het proces dat begint met het invullen van een aanvraag voor prijsvergelijking op de website https://vergelijken.mijngroenestroom.be en eindigt met het overstappen, minstens voor elektriciteit, naar een Aanbevolen leverancier via https://vergelijken.mijngroenestroom.be, wordt hierna “de Overstap” genoemd. Voor die leveranciers zonder partnerschap met Wikipower (zoals aangegeven in het overstapproces op https://vergelijken.mijngroenestroom.be), eindigt de Overstap met het overstappen, minstens voor elektriciteit, naar een Aanbevolen leverancier via de website of andere communicatiekanalen van die leverancier, mits bevestiging van de Overstap door die leverancier aan de Organisator.

  Worden niet beschouwd als Overstap:

  • Het overstappen naar een stroomleverancier met een lagere score op 20 in het Greenpeace klassement van stroomleveranciers van 2018 dan de huidige leverancier van de Overstapper, ook wanneer de nieuwe leverancier een Aanbevolen leverancier is;
  • Het overstappen naar een stroomleverancier met een negatieve badge voor investeringen in nucleaire en/of fossiele energie, ook wanneer die leverancier een score in het Greenpeace klassement van stroomleveranciers van 2018 heeft van minstens 15/20;
  • Het overstappen naar een stroomleverancier met een lagere score in het Greenpeace klassement van stroomleveranciers van 2018 dan 15/20.

   

  Artikel 2: Voorwaarden voor deelname

   

  2.1 De deelname aan deze wedstrijd staat open voor elke meerderjarige natuurlijke persoon, die in het koninkrijk België woont, over een EAN-nummer voor de levering van elektriciteit beschikt, als eigenaar of als huurder, en de deelnamevoorwaarden in overeenstemming met de wet op de persoonlijke levenssfeer aanvaardt.

  2.2 Tijdens de hele duur van de wedstrijd wordt slechts één enkele deelname per EAN-nummer aanvaard. Alle winstkansen voor eenzelfde EAN-nummer zullen als volgt worden opgeteld: een Peter/Meter die minstens één persoon weet te overtuigen over te stappen, heeft één winstkans per door hem/haar overtuigde Overstapper; een Overstapper heeft één winstkans. Het totale aantal winstkansen per Deelnemer is echter beperkt tot 20 per EAN-nummer.

  (Voorbeeld 1: Persoon A neemt deel als Meter en overtuigt 5 vrienden om over te stappen. Persoon A heeft 5 winstkansen.

  Voorbeeld 2: Persoon B neemt deel als Overstapper, en neemt vervolgens ook deel als Peter en overtuigt 1 buur om over te stappen. Persoon B heeft 2 winstkansen.

  Voorbeeld 3: Persoon C neemt deel als Meter en overtuigt 11 vrienden en collega’s om over te stappen. Haar man, Persoon D neemt deel als Peter en overtuigt eveneens 11 vrienden en collega’s om over te stappen. Persoon C en D hebben samen 20 winstkansen, want er is slechts sprake van één EAN-nummer.

  Voorbeeld 4: Persoon E neemt deel als Peter maar slaagt er niet iemand te overtuigen over te stappen. Persoon E heeft 0 winstkansen.)

  De Organisator behoudt zich het recht voor het EAN-nummer van de Deelnemer op te vragen om dit te kunnen controleren.

  2.3 Zijn uitgesloten van elke deelname aan de wedstrijd: de personeelsleden van de Organisator en hun familieleden evenals de personeelsleden van het bedrijf Wikipower (ondernemingsnummer BE0840194796) en hun familieleden.

   

  Artikel 3: Data en duur van de wedstrijd “Kies voor groene stroom en win!

   

  3.1 Begindatum van de wedstrijd: 28 september 2018 om 9 uur;

  Einddatum van de wedstrijd: 30 november 2018 om 23u59.

  3.2 Datum waarop de Winnaar wordt aangeduid: 28/01/2019

   

  Artikel 4: Modaliteiten voor deelname aan de wedstrijd

   

  4.1 Er zal enkel rekening worden gehouden met de Overstappen die zijn uitgevoerd tussen de begin- en einddata en -uren van de wedstrijd, zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement.

  Deelname van de Deelnemer kan enkel worden bevestigd door de Organisator, wanneer de Deelnemer via de webpagina https://vergelijken.mijngroenestroom.bealle velden van het formulier correct en volledig invult.

  4.2 De Peter/Meter kan zijn/haar kansen verhogen door anderen te overtuigen over te stappen volgens de voorwaarden en modaliteiten voorzien in dit reglement.

  De Overstapper kan zijn kansen verhogen door op zijn beurt óók deel te nemen als Peter/Meter.

  4.3 De Deelnemer moet te allen tijde zijn identiteit, leeftijd en EAN-nummer kunnen bewijzen, zodat de Organisator eventuele misbruiken kan nagaan.

  4.4 De Deelnemer aan de wedstrijd moet het juiste antwoord geven op twee vragen die hem via e-mail zullen worden toegestuurd op het einde van de wedstrijdperiode op zijn e-mailadres dat hij vooraf heeft meegedeeld, en waarop hij binnen de 3 dagen dient te antwoorden.

  De Deelnemer die niet antwoordt op deze vragen binnen de hem gestelde termijn, zal worden geacht niet langer deel te nemen aan de wedstrijd.

  4.5 De Deelnemer die de twee vragen juist heeft beantwoord, wordt opgenomen in een lijst van mogelijke Winnaars, waarbij rekening wordt gehouden met zijn aantal winstkansen als Peter/Meter en/of Overstapper.

  Na afsluiting van de wedstrijd wordt uit de lijst van mogelijke Winnaars één Winnaar aangeduid door het lot, die de Hoofdprijs wint.

   

  Artikel 5: Garanties en beperking van de aansprakelijkheid van de Organisator

   

  5.1 Elke onvolledige of foutieve deelname zal worden geweigerd, zonder dat de Organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

  Elke valse verklaring van een Deelnemer zal leiden tot zijn uitsluiting van de wedstrijd zonder dat de Organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

  5.2 De Organisator behoudt zich het recht voor om, zonder voorbehoud, a posteriori te modereren en elke Deelnemer die niet voldoet aan één of meerdere van de voorwaarden van dit reglement niet te aanvaarden, of zelfs uit te sluiten of te schrappen van de wedstrijd.

  De Organisator behoudt zich het recht voor om de deelname van de Deelnemer te annuleren, te beëindigen of te wijzigen wanneer die niet verloopt zoals afgesproken, bijvoorbeeld: elke virus, bug, overtreding, ongeoorloofde tussenkomst, fraude, handeling van een bedrijf, technisch probleem of andere reden buiten de controle van de Organisator die de administratie, de veiligheid, de billijkheid of de integriteit van de Organisator wijzigt of aantast.

  5.3 De Organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld wanneer hij, in geval van overmacht of bij gebeurtenissen buiten zijn wil of die gerechtvaardigd zijn, genoodzaakt zou zijn om deze wedstrijd te annuleren, in te korten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden ervan te wijzigen.

  5.4 Omdat de Organisator hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld, wijst hij ook elke verantwoordelijkheid af voor het geval de webpagina’s https://www.mijngroenestroom.be en/of https://vergelijken.mijngroenestroom.beniet beschikbaar zouden zijn tijdens de duur van de wedstrijd of voor het geval gegevens die zijn ingezameld met het inschrijvingsformulier zouden worden vernietigd om een reden die hem niet ten laste kan worden gelegd. De Organisator wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van storingen in het internetnetwerk, telefoonlijnen en ontvangstmateriaal die het goede verloop van het spel verhinderen. Bovendien kan hij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor problemen van verzending of verloren gaan van elektronische en andere post.

  5.5 De Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van technisch defect en afwijking van hard- en software van welke aard ook (virus, bug, …) in het systeem van de Deelnemer, in zijn informaticamateriaal en in de gegevens die daarin opgeslagen zijn en voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor zijn persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten.

  5.6 De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het frauduleus gebruik van de aansluitingsrechten of het recht op toewijzing van een prijs aan een Deelnemer.

  5.7 De Organisator behoudt zich het recht voor om de voordelen te wijzigen, te verlengen, in te korten of te beperken of deze wedstrijd te annuleren in geval van overmacht zoals bepaald door de jurisprudentie. Bijgevolg kan zijn verantwoordelijkheid hiervoor niet worden ingeroepen.

  5.8 In het algemeen vrijwaart de Deelnemer de Organisator van deze wedstrijd tegen elk beroep, vordering of klacht die alle derden in welke hoedanigheid ook kunnen instellen op basis van alle aangegane garanties en verbintenissen.

  5.9 De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig(e) ongeval(len), rechtstreekse of onrechtstreekse kosten of schade die kunnen optreden als gevolg van deelname aan deze wedstrijd en van de toekenning van de prijzen.

   

  Artikel 6: Prijzen

   

  6.1 De prijs wordt aangeboden door de Organisator en vormt in die zin een schenking. Het is niet mogelijk om de tegenwaarde van de prijzen aan te bieden met een cheque of in contanten. De Organisator behoudt zich het recht voor om de schenking zonder voorafgaand bericht te veranderen. In dat geval zal de prijs dezelfde waarde hebben als het vervangen product.

  6.2 Na het afsluiten van de wedstrijd zal een klassement worden opgesteld zoals beschreven in artikel 4 van dit reglement. Er wordt maar één enkele prijs toegekend aan één en dezelfde natuurlijke persoon.

  6.3 De Hoofdprijs bestaat uit 1 jaar groene stroom geleverd door een Aanbevolen leverancier naar keuze van de Winnaar.

  De Hoofdprijs is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

  • De Winnaar moet, minstens voor elektriciteit, klant zijn, of, vóór het ontvangen van de Hoofdprijs, worden van een Aanbevolen leverancier.
  • De Hoofdprijs beslaat enkel het elektriciteitsverbruik gedurende één jaar voor het EAN-nummer van de Winnaar, en omvat geen terugbetaling van eventuele aangeschafte of aan te schaffen aandelen of andere kosten die verbonden kunnen zijn aan het afsluiten van een elektriciteitscontract.
  • Het door de Hoofdprijs gedekte elektriciteitsverbruik is begrensd tot het verbruik van het gezin van de Winnaar in de periode tot de vorige jaarafrekening, en is in elk geval begrensd tot het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik (cijfers voor 2017 zoals gepubliceerd door de Creg) in het Gewest van de Winnaar, voor een gezin met dezelfde grootte als dat van de Winnaar. De Organisator kan hiertoe een recente afrekening opvragen van de Winnaar om het verbruik vast te stellen.
  • De waarde van de Hoofdprijs zal worden bepaald in functie van het winnende gezin en kan in geen geval €800 overschrijden. Deze vaststelling kan niet worden betwist.

  De Hoofdprijs wordt gesponsord door Wikipower, door middel van een gift aan de Organisator. De uitbetaling van de Hoofdprijs gebeurt door de Organisator, Wikipower kan hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden door de Winnaar.

  6.4 De Winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gebracht op uiterlijk 28/01/2018, inclusief instructies om zijn prijs te ontvangen, op zijn e-mailadres dat hij vooraf heeft meegedeeld.

  Wanneer de gegevens die de Deelnemer heeft meegedeeld, onvolledig zijn en/of het niet mogelijk maken om hem op de hoogte te brengen dat hij gewonnen heeft, verliest hij zijn hoedanigheid van Winnaar en kan hij geen enkele aanspraak maken.

  De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van technische defecten bij deze elektronische melding van winst.

  6.5 De uitreiking van de Hoofdprijs gebeurt onder de volgende voorwaarden en modaliteiten:

  • De Organisator zal op voorleggen van de maandelijkse elektriciteitsfacturen van de Winnaar bij de Aanbevolen leverancier van zijn keuze deze facturen (of een restdeel hiervan) terugbetalen ten belope van het in artikel 6 vastgestelde bedrag.
  • De Winnaar bezorgt hiertoe een verifieerbaar rekeningnummer aan de Organisator.
  • Indien de Winnaar tijdens de looptijd van de Hoofdprijs overstapt naar een leverancier die niet valt onder de definitie van Aanbevolen leverancier, kan de Organisator niet langer gehouden worden tot terugbetaling van de maandelijkse elektriciteitsfacturen bij deze leverancier, ook niet indien het in artikel 6 vastgestelde bedrag nog niet is bereikt.

  Indien de Aanbevolen leverancier naar keuze van de Winnaar tijdens de looptijd van de Hoofdprijs niet langer voldoet aan de definitie van Aanbevolen leverancier, blijft de uitreiking van de Hoofdprijs van kracht volgens de hierboven beschreven voorwaarden en modaliteiten.

  6.6 Indien de Winnaar van de Hoofdprijs deze niet geclaimd heeft bij de Organisator vóór 1 januari 2019, zal hij geacht worden hieraan te verzaken. In dit geval zal uit de lijst van mogelijke Winnaars een nieuwe Winnaar worden aangeduid door het lot.

  6.7 De Deelnemer staat de Organisator toe om de voornaam, woonplaats en leeftijd van de Winnaar bekend te maken op de sociale netwerken en website van de Organisator.

   

  Artikel 7: Respect voor de privacy

   

  7.1 De gegevens die tijdens de volledige duur van de wedstrijd worden ingezameld, zullen worden gebruikt onder strikte naleving van de privacyverklaring van Greenpeace, die te raadplegen is op het volgende adres: http://www.greenpeace.org/belgium/fr/vie-privee/.

  In overeenstemming met dat handvest over de privacy en met de wet van 8 december 1992, heeft de Deelnemer recht op toegang en rechtzetting van zijn persoonsgegevens.

  7.2 De persoonsgegevens die worden ingezameld over de Deelnemer zijn verplicht en noodzakelijk voor de verwerking van zijn deelname aan de wedstrijd. Zij zijn bestemd voor de Organisator, of voor zijn onderaannemers en/of dienstverleners voor beheerdoeleinden.

  In overeenstemming met de geldende regelgeving zijn de ingezamelde gegevens uitsluitend bestemd voor de Organisator en zullen zij op geen enkele wijze worden verkocht of overgedragen aan derden.

   

  Artikel 8: Wijziging van het reglement

   

  8.1 De Organisator behoudt zich het recht voor om het wedstrijdreglement eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

  Het nieuwe reglement zal dan het vorige vervangen en op dat moment in voege treden.

  Elke wijziging van het reglement zal in werking treden vanaf het moment dat het online wordt gepubliceerd en elke Deelnemer wordt geacht het te hebben aanvaard enkel en alleen door deel te nemen aan de wedstrijd, vanaf de datum dat de wijziging van kracht wordt.

   

  Artikel 9: Neerlegging en raadpleging van het reglement

   

  9.1 Deelname aan de wedstrijd is volledig gratis en gebeurt zonder aankoop- of consumptieverplichting.

  9.2 Deelname aan deze wedstrijd veronderstelt de volledige aanvaarding van de voorwaarden in dit reglement, met inbegrip van eventuele latere wijzigingen die noodzakelijk kunnen zijn, zonder enig voorbehoud of voorafgaande voorwaarde van de Deelnemer. Het niet-naleven van het vermelde reglement leidt tot uitsluiting van de wedstrijd, de algehele nietigheid van de deelname van de Deelnemer en zijn uitsluiting van de toewijzing van de prijzen.

  9.3 Dit reglement is gratis en permanent door de Deelnemer te raadplegen via de webpagina https://www.mijngroenestroom.be/wedstrijd.